Algemene voorwaarden

Redigista heeft haar Algemene Voorwaarden zo beknopt mogelijk geformuleerd. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni 2020.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtnemer (Redigista) en de Opdrachtgever.
 2. Deze Voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Redigista, of door het aanvaarden van een offerte van Redigista, beschouwd als door de Opdrachtgever aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten waarbij derden betrokken worden.
 2. Van deze Voorwaarden kan alleen afgeweken worden indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig.
 4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 'in de geest van' de geldende Voorwaarden.
 5. Wanneer Redigista geen strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn.
 6. Redigista behoudt zich het recht deze Voorwaarden ten allen tijde te herzien.

Artikel 3. Overeenkomsten en offertes

 1. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling, schriftelijk als via een offerte tot stand komen.
 2. Het uitbrengen van een offerte verplicht Redigista niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 3. De prijzen in de offertes kennen een geldigheid van 21 dagen.
 4. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Offertes van Redigista zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Redigista kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer de Opdrachtgever foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Redigista niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Redigista behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 4. Verplichtingen en uitvoeringstermijnen

 1. Redigista zal de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren.
 2. Opdrachtgever stelt de benodigde informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking. Bij vertraging van deze levering, is Redigista gerechtigd de uitvoeringstermijn te verlengen.
 3. Beide Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie.
 4. Opdrachtgever en Redigista zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures. ZIj zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

 1. Indien Partijen tussentijds besluiten de inhoud of omvang van de opdracht te wijzigen, aanvaardt de Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed.
 2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Redigista deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Redigista een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.
 4. Indien de wijziging substantieel meerwerk ten gevolge heeft, mag Redigista extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Redigista zal de Opdrachtgever hier van tevoren over inlichten.
 5. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Redigista en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te annuleren.
 6. Indien de overeenkomst, na goedkeuring van de offerte, door de Opdrachtgever wordt opgezegd, terwijl Redigista al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, dan zullen de werkzaamheden die al zijn verricht alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

 1. Redigista is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld.
 2. Indien er sprake is van overmacht zal Redigista de Opdrachtgever hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 3. Redigista heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Voor zover Redigista ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen al gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd om dit gedeelte te factureren.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient binnen 21 dagen na de factuurdatum te geschieden, op het door Redigista aangegeven bankrekeningnummer en onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal Redigista een ingebrekestelling sturen met een laatste betalingstermijn.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Auteursrecht

 1. Op het werk van Redigista is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. Het werk van Redigista blijft eigendom van Redigista totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.
 3. Wanneer Redigista op basis van aanwijzingen van de Opdrachtgever werk vervaardigt, staat de Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
 4. Redigista heeft het recht het door haar geleverde werk voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken, met uitzondering van strikt vertrouwelijke informatie.
 5. Al het door Redigista verstrekte werk is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht. Het werk mag door de Opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van Redigista worden gebruikt op een andere manier dan is overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Redigista is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt wanneer deze schade direct het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Redigista.
 2. Redigista is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Opdrachtgever verstrekt zijn.
 3. Indien Redigista aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst.

Artikel 10. Geschillen

 1. Bij alle geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Opdrachtgever internationaal gevestigd is.
 2. In het geval van geschillen zullen Partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg, desgewenst met behulp van mediation.
 3. Blijkt het onmogelijk een geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 4. De bevoegde rechter is Rechtbank Midden-Nederland, vestiging Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.
Ja, ik wil betere teksten (en meer)